Chủ Nhật, ngày 03-03-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Thốt Nốt

TRUNG TÂM YTDP QUẬN THỐT NỐT

Chức năng

Trung tâm YTDP quận Thốt Nốt là đơn vị có chức năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe và quản lý hoạt động  của các Trạm y tế phường, khu vực trên địa bàn quận.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn quận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Quản lý và chỉ đạo hoạt động các Trạm y tế phường, khu vực trên địa bàn quận Thốt Nốt thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a. Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động khác, theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

b. Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế phường, nhân viên y tế khu vực và các cán bộ khác;

c. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

d. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở y tế phân công;

e. Quản lý cán bộ, viên chức thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản thuộc Trung tâm quản lý theo quy định của pháp luật;

f. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo hoạt động của Trung tâm theo quy định hiện hành;

g. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế và Ủy ban nhân dân quận giao;

Đường dây nóng
Số lượng truy cập