Thứ Tư, ngày 24-07-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Vị trí và chức năng

1. Vị trí:

Trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp hạng I - trực thuộc Sở Y tế chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh-Y tế công cộng TP.HCM, Viện Ký sinh trùng sốt rét thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

2. Chức năng:

Trung tâm y tế dự phòng thành phố Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về các mặt công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Sở Y tế thành phố Cần Thơ phê duyệt trong các lĩnh vực :

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của thành phố Cần Thơ trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt;

- Dự thảo quy hoạch phát triển Trung tâm; quy hoạch, kế hoạch, đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế dự phòng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của ngành và của thành phố;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng trong đơn vị;

- Quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm từ Trưởng, Phó khoa, phòng đến từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị;

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, kiểm dịch y tế, vệ sinh môi trường, dinh dưỡng cộng đồng, sức khoẻ trường học, Nha học đường, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, các cơ sở y tế và các trạm y tế trên địa bàn;

c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về lĩnh vực y tế dự phòng;

d) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của thành phố và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

đ) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng;

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công;

g) Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

j) Thực hiện công tác quản lý kinh tế y tế:

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế, hỗ trợ, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật;

- Đề xuất và triển khai tầm soát các loại bệnh dịch và các loại bệnh không lây nhiễm như (tăng huyết áp, đái tháo đường, bướu cổ, …)

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Nhà nước về thu, chi nộp ngân sách, từng bước thực hiện hạch toán chi phí;

- Quản lý sử dụng đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện công tác Hợp tác quốc tế:

- Tham gia các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng với các tổ chức y tế trong nước, tổ chức cá nhân ở nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước;

- Hợp tác các chương trình dự án trong nước và ngoài nước phục vụ công tác dự phòng của thành phố theo đúng quy định của Nhà nước.

l) Thực hiện Công tác quản lý cán bộ, viên chức:

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Công tác tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc đơn vị thực hiện từ nhu cầu đơn vị và theo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức nhà nước theo pháp luật quy định.

m) Thực hiện các công tác khác:

- Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Sở Y tế và Đảng Uỷ khối dân chính Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các ban ngành, đoàn thể.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM, Viện Ký sinh trùng sốt rét thành phố Hồ Chí Minh giao.

Đường dây nóng
Số lượng truy cập