Thứ Sáu, ngày 02-12-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
BỘ Y TẾ: THÔNG TIN BÁO CHÍ - Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ
[ Cập nhật vào ngày (05/10/2022) ] - [ Số lần xem: 131 ]

Hà Ni, ngày 03/10/2022

 Thông tin v bnh nhân đầu tiên mc bnh Đậu mùa kh ti Vit Nam

Ngày 03/10/2022, B Y tế nhn được báo cáo ca S Y tế TP. H Chí Minh v kết qu xét nghim gii trình t gen khng định mt bnh nhân mc bnh Đậu mùa kh chng Monkeypox vi rút thuc clade IIb. Đây là bnh nhân mc bnh Đậu mùa kh được ghi nhn đầu tiên ti Vit Nam.

Bnh nhân n 35 tui, thường trú ti TP. H Chí Minh; khi phát bnh ngày 18/9/2022 khi đang du lch ti Dubai (t tháng 7/2022 đến 22/9/2022 v Vit Nam) vi triu chng st kèm mt mi, n lnh, đau cơ, đau đầu và ho, xut hin các nt đỏ, nga trên cánh tay, thân mình và mt.

Ngay sau khi v Vit Nam, ngày 23/9/2022, bnh nhân đã đến khám ti Bnh vin T Dũ và nghi ng mc bnh truyn nhim, được chuyn sang Bnh vin Da liu TP. H Chí Minh. Ti đây, bác sĩ khám, nghi ng mc bnh Đậu mùa kh, bnh nhân được cách ly, ly mu xét nghim chn đoán (xét nghim Real time PCR ti Bnh vin Bnh Nhit đới và Vin Pasteur TP. H Chí Minh).

Ngày 25/9/2022, bnh nhân có kết qu ban đầu dương tính vi bnh Đậu mùa kh và được chuyn sang Bnh vin Bnh nhit đới TP. H Chí Minh để tiếp tc cách ly, điu tr và ly mu gii trình t gen ti Đơn v nghiên cu lâm sàng ca Trường đại hc OXFORD hp tác vi Bnh vin Bnh nhit đới TP. H Chí Minh.

Ngay khi nhn được thông tin bnh nhân nghi ng mc bnh Đậu mùa kh, B Y tế đã đề ngh UBND TP. H Chí Minh ch đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tc đẩy mnh trin khai các bin pháp phòng, chng dch bnh, khn trương làm xét nghim gii trình t gen và tiếp tc điu tra dch t, x lý dch, cách ly, điu tr bnh nhân theo hướng dn chuyên môn ca B Y tế. Đồng thi B Y tế đã đề ngh UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương tăng cường trin khai các bin pháp phòng, chng dch bnh Đậu mùa kh.

Hin ti, bnh nhân sc khe n định, không st, đang được tiếp tc cách ly, điu tr ti Bnh vin Bnh Nhit đới TP. H Chí Minh theo hướng dn ca B Y tế.

Vi nhng thông tin khai thác được qua điu tra dch t, cùng vi kết qu xét nghim Real time PCR, gii trình t gen, B Y tế nhn định đây là trường hp mc bnh Đậu mùa kh, có ngun lây t nước ngoài; các trường hp tiếp xúc gn vi bnh nhân ti Vit Nam (k t khi v nước) đều được giám sát, theo dõi theo quy định và hin chưa phát hin trường hp nghi nhim.

Công tác phòng, chng bnh Đậu mùa kh đã trin khai

Ngay sau khi T chc Y tế thế gii công b dch bnh Đậu mùa kh là tình trng khn cp v sc khe cng đồng quc tế vào ngày 23/7/2022, Chính ph, Th tướng Chính ph, B Y tế đã quyết lit ch đạo các B, ngành, UBND các tnh, thành ph, các cơ quan chuyên môn đẩy mnh trin khai các bin pháp phòng chng dch bnh Đậu mùa kh, c th như sau: 

- Th tướng Chính ph đã ban hành Công đin s 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 v vic tăng cường công tác phòng chng bnh Đậu mùa kh; thường xuyên ch đạo ti các bui hp ca Chính ph, Ban ch đạo Quc gia phòng chng dch COVID-19 vi các B, ngành, tnh, thành ph.

 - B Y tế đã định k hp giao ban và có các văn bn đề ngh y ban nhân dân, S Y tế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương tăng cường giám sát và sn sàng thu dung, điu tr bnh Đậu mùa kh; ch đạo các Vin V sinh dch t/Pasteur hướng dẫn, hỗ trợ địa phương theo dõi, giám sát, xử lý các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ; ban hành các hướng dn chuyên môn k thut và tp hun ph biến: tài liu truyn thông; hướng dn tm thi giám sát và phòng, chng bnh; hướng dn chn đoán, điu tr; hướng dn phòng nga lây nhim trong cơ s khám bnh, cha bnh; xây dng Kế hoch đáp ng vi bnh Đậu mùa kh ti Vit Nam; phi hp vi WHO, CDC Hoa K theo dõi cht ch và cp nht thông tin hàng ngày din biến tình hình dch bnh, điu chnh các bin pháp phòng chng dch kp thi.

- Có khuyến cáo người dân ch động phòng chng bnh Đậu mùa kh.

- Ngay trong ngày 25/9/2022, khi nhn được thông tin v ca bnh nghi ng mc bnh Đậu mùa kh ti Thành ph H Chí Minh, B Y tế đã t chc hp khn các cơ quan chuyên môn để tho lun, thng nht các bin pháp đáp ng chng dch; gi công văn khn đề ngh UBND TP. H Chí Minh tăng cường các bin pháp ng phó và x lý dch; công văn gi UBND các tnh, thành ph đề ngh tăng cường phòng, chng bnh Đậu mùa kh; thành lp 06 Đoàn công tác ca B Y tế đi kim tra công tác phòng, chng dch bnh Đậu mùa kh ti các địa phương.

Các bin pháp tiếp tc trin khai trong thi gian ti

Để tiếp tc ch động phòng, chng dch bnh, các bin pháp s trin khai trong thi gian ti như sau:

- UBND các tnh, thành ph ch động xây dng, hoàn thin và trin khai kế hoch đáp ng vi dch bnh Đậu mùa kh ti địa phương; đẩy mnh vic thc hin nghiêm giám sát dch bnh ti các ca khu, giám sát ti các cơ s khám bnh,  cha bnh và giám sát da vào s kin ti cng đồng để phát hin sm, ngăn chn dch bnh kp thi; sn sàng thu dung, điu tr, phân tuyến điu tr và cách ly bnh nhân, thc hin tt vic phân lung, kim soát lây nhim ti các cơ s khám, cha bnh; đy mnh truyn thông cho người dân v các bin pháp d phòng dch bnh ti các ca khu, cng đồng;

- Tăng cường t chc kim tra, giám sát, ch đạo công tác phòng chng dch ti các địa phương.

- Tiếp tc phi hp vi WHO, CDC Hoa K và Cơ quan đầu mi quc gia thc hin Điu l Y tế quc tế ca các quc gia rà soát, cp nht thông tin v tác nhân gây bnh, các trang thiết b xét nghim, sinh phm phc v chn đoán bnh, cp nht tài liu truyn thông.

- Tiếp tc cp nht các hướng dn chuyên môn và t chc tp hun cho cán b y tế các tuyến v giám sát dch bnh, truyn thông nguy cơ, các bin pháp phòng chng, chăm sóc, điu tr bnh nhân Đậu mùa kh và phòng chng lây nhim trong cơ s y tế.

Khuyến cáo phòng chng dch bnh Đậu mùa kh đối vi người dân

Để ch động phòng chng dch bnh đậu mùa kh, B Y tế khuyến cáo người dân tiếp tc thc hin các bin pháp phòng bnh sau:

1. Che ming và mũi khi ho hoc ht hơi, tt nht che bng khăn vi hoc khăn tay hoc khăn giy dùng mt ln hoc ng tay áo để làm gim phát tán các dch tiết đường hô hp; ra tay bng xà phòng và nước sch hoc dung dch sát khun ngay sau khi ho, ht hơi. Không khc nh ba bãi nơi công cng.

2. Thường xuyên ra tay bng xà phòng và nước sch hoc dung dch sát khun tay.

3. Người có triu chng phát ban cp tính không rõ nguyên nhân kèm theo mt hoc nhiu triu chng nghi ng cn ch động liên h vi cơ s y tế để được theo dõi, tư vn kp thi. Đồng thi, cn ch động t cách ly, tránh quan h tình dc.

4. Tránh tiếp xúc gn vi người mc bnh đậu mùa kh, tránh tiếp xúc trc tiếp vi nhng vết thương, dch cơ th, git bn và các vt dng, đồ dùng b nhim mm bnh. Trong trường hp nơi /nơi làm vic có người mc hoc nghi ng mc bnh, cn thông báo cho cơ quan y tế để được tư vn và x trí kp thi, không t ý điu tr.

5. Người đến các quc gia có lưu hành dch bnh đậu mùa kh (khu vc Trung và Tây Phi), cn tránh tiếp xúc vi động vt có vú (chết hoc sng) như: động vt gm nhm, thú có túi, động vt linh trưởng có th cha vi rút đậu mùa kh. Khi quay tr v Vit Nam cn ch động khai báo vi cơ quan y tế địa phương để được tư vn.

6. Đảm bo an toàn thc phm; thc hin li sng lành mnh, tăng cường vn động th lc, nâng cao sc khe.

Tình hình dch bnh Đậu mùa kh trên thế gii

- Đến ngày 03/10/2022, thế gii ghi nhn 68.265 trường hp mc bnh Đậu mùa kh ti 106 nước trên thế gii, trong đó có 25 trường hp t vong. Trong đó, khu vc Tây Thái Bình Dương có mt s nước ghi nhn ca bnh gm: Australia (136), Singapore (19), Trung Quc (5), New Zealand (5), Nht Bn (4), Philippines (4), Hàn Quc (2), Guam (1), New Caledonia (1).

- T chc Y tế thế gii đánh giá nguy cơ lây nhim toàn cu mc trung bình, khu vc châu Âu và châu M mc cao, khu vc Tây Thái Bình Dương (trong đó có Vit Nam) mc thp đến trung bình, các khu vc khác mc trung bình./. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.
Đường dây nóng
Số lượng truy cập