Chủ Nhật, ngày 21-07-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Cần Thơ 

 

I. Giới thiệu tổng quan về đơn vị

Vị trí và chức năng

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ có chức năng truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế thành phố Cần Thơ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Báo cáo Sở Y tế thành phố Cần Thơ

     - Dự thảo quy hoạch phát triển trung tâm; quy hoạch kế hoạch đào tạo dài hạn, 05 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của ngành và thành phố.

     - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng trong đơn vị.

     - Quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm từ trưởng, phó khoa phòng đến từng cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

2. Thực hiện công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức và thực hiên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

3. Thực hiện công tác biên soạn và sản xuất các loại tài liệu liên quan đến hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

4. Thực hiện công tác Đào tạo cán bộ

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng và đào tạo nâng cao về nghiệp vụ và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe cho các cán bộ làm công tác truyền thông gáo dục sức khỏe ở các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Là cơ sở thực hành của các Trường Đại học chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Triển khai các dịch vụ đào tạo chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khỏe theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học: Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khỏe ở cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, nghiên cứu các chương trình về truyền thông giáo dục sức khỏe, nghiên cứu cải tiến phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe.

6. Thực hiện công tác Chỉ đạo tuyến

Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe của tuyến dưới, thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chi đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

7. Thực hiện công tác Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác trong lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe với các tổ chức y tế trong nước, tổ chức cá nhân ở nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

Hợp tác các chương trình dự án trong nước và ngoài nước phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

8. Thực hiện công tác Quản lý kinh tế

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước. Thực hiên nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính.

Quản lý tài sản, trang thiết bị và xây dựng cơ bản: Hàng năm Trung tâm dành kinh phí chi tiêu thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của Trung tâm.

Kinh phí đầu tư, mua  sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản đều phải sử dụng theo đúng quy định hiện hành về chế độ quản lý tài chính.

    9. Thực hiện các công tác khác

Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các ban, ngành, đoàn thể.

Các nhiệm vụ, chức năng khác do Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế giao.

II. Lãnh đạo đơn vị

- Giám đốc: BS.CKI Lý Ngọc Trung

Điện thoại: (0292)3831499 hoặc 0939 489 919

Email:  lyngoctrung2016@gmail.com

- Phó Giám đốc: ThS Mai Anh Tuấn 

Điện thoại: (0292)3734973 hoặc 0974 482 929 - 01234482929

Email: tuanmai180977@gmail.com; maianhtuan1410@yahoo.com

- Các phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

Kiêm Trưởng phòng ThS Mai Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng CN Phan Thị Hồng Thắm

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Kiêm Trưởng phòng BS.CKI Lý Ngọc Trung

Phó Trưởng phòng DS.CKI Huỳnh Văn Út Cưng ; CN Nguyễn Thị Tuyết Thanh

- Phòng chuyên môn:

+ Phòng Giáo dục sức khỏe - Kỹ thuật nghe nhìn

Kiêm Trưởng phòng ThS. Mai Anh Tuấn

III. Thông tin liên hệ

Tên đơn vị: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Cần Thơ

Địa chỉ:  234 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại:

P TC-HC: (0292)3833349

P GDSK-KTNN, KH-TC: (0292)3831498 (fax)

Email: ttttgdsk@cantho.gov.vn

 

Đường dây nóng

Số lượng truy cập