Thứ Năm, ngày 21-02-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Ngành
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình
[ Cập nhật vào ngày (02/02/2018) ] - [ Số lần xem: 547 ]
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ năm 2017. (Ảnh: Thúy Duy)
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ năm 2017. (Ảnh: Thúy Duy)

Với Đảng ta, tự phê bình và phê bình đã được coi là quy luật phát triển của Đảng, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của tự phê bình và phê bình là để mỗi đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn nhân cách của người cán bộ cách mạng và tư cách đảng viên cộng sản. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Trong Đảng thực hành dân chủ rông rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng đồng thời với nhận thức đúng, có trách nhiệm cao thì phải xem mở rộng dân chủ và đề cao tự phê bình và phê bình là nhân tố quan trọng bảo đảm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình M_PB02.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng phổ biến các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện do Đảng ủy Sở Y tế tổ chức. (Ảnh: Thúy Duy)

Trong thời gian qua Đảng bộ Sở Y tế thành phố Cần Thơ luôn quan tâm đế việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Một nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ là thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình một cách tự giác, thường xuyên. Hay nói cách khác, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được thể hiện trên nhiều mặt, nhưng quan trọng và rõ nhất là thái độ tự giác kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất tình hình ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của mỗi cá nhân cấp ủy viên, mỗi đảng viên. Qua đó, giúp cấp ủy và chi bộ sớm phát hiện những ưu điểm để phát huy; kịp thời khắc phục những khuyết điểm trong lãnh đạo của cấp ủy, của chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhất là những cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tinh thần dân chủ, rèn luyện và nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của người đảng viên cộng sản. Trên cơ sở đó, góp phần đưa tự phê bình và phê bình thực sự trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; làm cho tự phê bình và phê bình đúng với ý nghĩa là quy luật phát triển của Đảng, thước đo trình độ dân chủ trong sinh hoạt đảng và ý thức trách nhiệm của Đảng với Nhân dân.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình M_PB03.JPG

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình” do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức ngày 15/3/2017. (Ảnh: Hương Giang)

            Để nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, Đảng bộ tập trung thực hiện một số vấn đề sau đây:

            1. Trong năm 2017, Đảng bộ tổ chức cho tất cả đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Đặc biệt là sau khi học tập Nghị Quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 09/02/2017 của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo ngành xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Y tế thành phố Cần Thơ. Từng cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từng đảng viên vận dụng tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết, chỉ thị, quy định vào công việc thực tiễn hàng ngày của mình, cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực để việc thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình M_PB04.JPG

BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tham luận về “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình” tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình” do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức ngày 15/3/2017. (Ảnh: Hương Giang)

            2. Đảng bộ thường xuyên giáo dục cho cán bộ đảng viên, nhất là với cán bộ chủ chốt nhận thức đúng đắn với ý thức trách nhiệm cao việc giữ vững và thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để mọi người thống nhất tư tưởng và hành động. Phân công từng Đảng ủy viên về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở hàng tháng; Ban Thường vụ Đảng ủy họp lệ hàng tuần để kịp thời nắm bắt tình hình trong Đảng bộ đồng thời giúp các chi bộ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại đơn vị.

            3. Từng chi bộ tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong tự phê bình và phê bình nhằm chỉ ra những điểm mạnh để phát huy, những điểm hạn chế để sửa chữa khắc phục, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tự phê bình và phê bình đã khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực mà mỗi đảng viên được chi bộ, đảng bộ, cơ quan giao.

            4. Đảm bảo việc sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ đúng định kỳ. Cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy phải chuẩn bị chu đáo các mặt, nhất là chọn đúng nội dung chuyên đề của kỳ sinh hoạt, xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ, trong đó có báo cáo công việc đã qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới để từng đảng viên góp ý bởi đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.

            5. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo điều kiện để đảng viên tham gia xây dựng chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp lãnh đạo của cấp ủy, của chi bộ nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; từng cấp ủy viên, từng đảng viên trong chi bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của chi bộ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trên vị trí công tác của mình.

            6. Tạo không khí cởi mở, chân tình và khích lệ từng đảng viên phát huy được tính chủ động, dân chủ, mạnh dạn góp ý, phê bình sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, giúp nhau cùng tiến bộ nhất là những cán bộ chủ chốt phải làm gương cho cấp dưới noi theo từ đó tạo được sự đồng thuận và môi trường dân chủ thật sự trong Đảng để giải quyết tốt mọi công việc.

            7. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức, viên chức mẫu mực, nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của tổ chức đảng. Đảng bộ xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Thành ủy Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ
Đường dây nóng

Số lượng truy cập